A 2001-es népszámlálás során, a magyarországi román nemzetiséggel kapcsolatban az alábbi fontosabb adatokat ismerhettük meg: román anyanyelvű: 8482 fő, román nemzetiségű: 7995 fő, ortodox román vallású: 5598 fő. A 10 évvel korábbi adatokhoz képest a román anyanyelvűek aránya 2,8 százalékkal csökkent. 2001-ben Magyarországon összesen 94 721 személy beszélte a román nyelvet. A román nemzetiségi történelmileg kialakult közösségei elsősorban Magyarország délkeleti régióiban, valamint a fővárosban élnek.

A 2010. évi kisebbségi önkormányzati választások során a román kisebbségi választói jegyzékre 112 településen 5277 magyar állampolgár jelentkezett. Számuk közel 20 százalékkal magasabb, mint a 4 évvel korábbi adat. A magyarországi románok a 2010-2011-es választások alapján 71 települési, 2 megyei, 1 fővárosi és 1 országos önkormányzatot (összesen: 75) hoztak létre. Az Magyarországi Románok Országos Önkormányzat (MROÖ) székhelye Gyula városában van.

A testület működteti a gyulai székhelyű Dokumentációs és Információs Központot, amelynek része az országban egyedülálló román nemzetiségi életmód-történeti múzeum, a kétegyházi Román Tájház. A román dokumentációs központ számos kulturális programot valósít meg, melyek közül kiemelendőek az ifjúsági táborok, a kamara-táncegyüttes működtetése, az országos szintű kulturális találkozók megszervezése. A Dokumentációs és Információs Központ szoros munkakapcsolatot ápol romániai kulturális és oktatási intézményekkel, az Aradi Állami Egyetem közreműködésével pedig rendszeres továbbképzést szervez a magyarországi román iskolák pedagógusai számára. Az ugyancsak az országos önkormányzat működteti a Cronica Román Lap és Könyvkiadót.

A Magyarországi Románok Kutatóintézete szervezett kereteket biztosít a magyarországi román kisebbségkutatás számára. Az Intézet keretében folyó kutatások a hazai román közösség demográfiai, néprajzi, nyelvészeti, történet, vallási, oktatási, szociológiai, társadalom és politikatörténeti vizsgálatára irányulnak. Az Intézet munkájába bevont kutatók a hazai tudományos közélet elismert szakemberei.

Magyarországon a közoktatás valamennyi szintjén van román nemzetiségi képzés. Jelenleg 14 településen folyik román nemzetiségi óvodai nevelés, általános iskolai oktatás. Román nemzetiségi képzésben több mint 1500 gyermek részesül. A legnagyobb magyarországi román oktatási intézményben, a Gyulai Román Gimnázium valamennyi évfolyamán párhuzamos osztályokban folyik a tanítás.

A román közösségnek 3 településen van anyanyelvű és további 5 településen kétnyelvű óvodája, ahol összesen 561 gyermek részére biztosítanak ellátást. Az országban 1 román tannyelvű általános iskola működik 124 tanulóval, 5 intézményben kétnyelvű képzés folyik 372 diák részére, 5 településen pedig nyelvoktató iskola 545 gyermek részére biztosítja a román nyelv oktatását. A 2009-ben 60 esztendős Gyulai Román Gimnáziumban jelenleg 168 diák tanul. Hazánkban három - tanári képesítést nyújtó - felsőoktatási intézményben van román nyelvű képzés. Magyarország állami ösztöndíjat adományoz a teljes körű romániai felsőfokú képzéshez. 2011-ben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata átvette a Battonyai „Lucian Magdu” Román Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát.

A magyarországi román iskolák működtetésére az állami költségvetés teljes körű finanszírozást biztosít (Battonya, Bedő, Gyula, Elek, Kétegyháza, Méhkerék) és kiegészítő támogatásban részesülnek a román nyelvoktató iskolák.

A magyarországi románok döntő többsége román ortodox egyházhoz tartozik. A 2001-es népszámlálás adatai szerint, az ortodox felekezethez tartozók közül a magyarországi román ortodox egyház hívei vannak a legtöbben. A legutóbbi népszámláláskor 5598 fő vallotta magát ortodox román vallásúnak. A Magyarországi Román Ortodox Egyház 20 településen 21 parókiát működtet. Gyula városában található székhellyel Püspökség irányítja az egyházi életet. A parókiákon 6 magyarországi lelkész és 8 romániai misszionárius pap szolgál.

A hazai román közösségnek két román nyelvű hetilapja van: a Foaia românească és a Cronica című újságok. A közösségnek a közszolgálati Magyar Televízióban heti 26 perces anyanyelvű műsora, a Magyar Rádióban napi 2 órás országos sugárzású román adása van.

Románia európai uniós csatlakozását követően a magyarországi román nemzetiség anyaországi kapcsolattartása akadálymentessé vált. A gyulai és a szegedi román főkonzulátus, vagy a budapesti és a szegedi román kulturális intézetek kiemelten kezelik a térségben élő román nemzetiség anyaországi kapcsolatainak az erősítését.