A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 33 792 személy vallotta anyanyelvének a németet, magát német nemzetiségűnek 62 233 fő tartotta, a német nemzetiségi hagyományokhoz kötődők száma 88 416 volt, családban, baráti körben a német nyelvet 53 040-en használják.

2009. január 1-én 377 német települési kisebbségi önkormányzat, illetve fővárosi és megyei szinten összesen 11 területi testület működött. A 2010. október 3-án megtartott választások eredményeként 424 települési kisebbségi önkormányzat szerveződött – ez 12,2 százalékos növekedés – és megmaradt a 11 területi testület a fővárosban és tíz megyében. A választásokon 48 kisebbségi jelölő szervezet 2223 jelöltjére lehetett szavazni.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MNOÖ) megalakulására 2011. január 22-én került sor, a szavazati joggal rendelkező elektorok 37 tagú testületet választottak. Az MNOÖ a kisebbségi önkormányzatok munkáját 11 regionális irodán keresztül segíti, bizottságai révén szorosan együttműködik a németség országos egyesületeivel, intézményeivel, kiemelt figyelmet fordít az oktatási-nevelési intézményekre.

A magyarországi németek nevelési-oktatási intézményhálózata kiépült, az elmúlt évtizedben jelentős fejlődést mutat. A 2008/2009-es tanévben 198 kétnyelvű óvoda, 270 német nemzetiségi általános iskola, 21 német nemzetiségi középiskola, közülük 8 kétnyelvű intézmény működött. A 2009/2010-es tanévben 204 kétnyelvű óvoda, 242 német nemzetiségi általános iskola, 17 német nemzetiségi középiskola működött. Több településen a települési német kisebbségi önkormányzat fenntartásában működik a német nemzetiségi nevelést folytató óvoda, egy települési kisebbségi önkormányzat iskolát tart fenn.

Középiskolai német nyelvtanárképzés 4 egyetemen folyik, 7 pedagógiai főiskolán, illetve főiskolai karon lehet német szakos tanári vagy tanítói diplomát szerezni. Német nemzetiségi óvodapedagógus képzés 3 főiskolán, illetve főiskolai karon folyik.

A magyarországi német egyesületek száma több százra tehető. Kultúrcsoportok, énekkarok, zenekarok, táncegyüttesek működnek bejegyzett egyesületként. Országos egyesületként működik a pécsi Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület, a Magyarországi Német Fiatalok Közössége, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat), a VUdAK, a Magyarországi Német Alkotók és Művészek Szövetsége, a Bund Ungarndeutscher Schulvereine, a VUK-Verein für Ungarndeutsche Kinder – Egyesület a magyarországi német gyerekekért, a Deutscher Kulturverein, a Jakob Bleyer Egyesület és a Magyarországi Német Hallgatók Egyesülete.

A magyarországi németség intézményhálózatának fontos eleme az országos gyűjtőkörrel rendelkező Tatai Német Nemzetiségi Bázismúzeum – Ungarndeutsches Landesmuseum Totis. 120 helyen találunk helytörténeti gyűjteményeket, falumúzeumokat, tájházakat, és számos településről készült monográfia. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény/ Heimatmuseum, mely 2008 januárja óta a Magyarországi Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központja is.

A Deutsche Bühne Ungarn - Magyarországi Német Színház, Magyarország egyetlen állandó, német nyelven játszó és saját épülettel rendelkező színháza, egyúttal Tolna megye egyetlen kőszínháza. A magyarországi németség színházaként feladata a német anyanyelv ápolása, a német kulturális értékek megőrzése és továbbfejlesztése, valamint az egyetemes kultúra felmutatása és közvetítése. A magyarországi németség szórványos elhelyezkedése miatt igen nagy a tájelőadásaik jelentősége, amelyeket a magyarországi németség legfontosabb központjaiban mutatnak be. Rendszeresen megemlékeznek a magyarországi németek jeles eseményeiről, személyiségeiről valamint az anyaország jeles kulturális eseményeit is megünneplik. Hagyományteremtő szándékkal hozták létre az évente április 21. körül megrendezett Valeria Koch Napot, mely a 2009-es évtől rendhagyó módon, verseny formájában kerül megrendezésre. Valamennyi környező országban és német nyelvterületen megfordulnak különböző fesztiválok keretében, valamint szoros szakmai együttműködés jött létre partnerszínházaikkal: a bautzeni Német-Szorb Népszínházzal és a temesvári Állami Német Színházzal.

Német kisebbségi amatőr színházi tevékenység elsősorban a nemzetiségi iskolákban folyik. Az iskolai színjátszók rendszeresen találkoznak a korosztályuknak megfelelő színházi fesztiválokon és szakmai szemináriumokon. A színházi mozgalom támogatói egyesületet hoztak létre Förderverein für deutschsprachiges Laientheater in Ungarn – Egyesület a magyarországi német nyelvű amatőr színjátszásért néven.

A német nemzetiségi báziskönyvtárak évtizedek óta a megyei könyvtárhálózathoz kapcsolódnak, esetenként több megyére kiterjedő hatáskörrel. A Magyarországi Németek Könyvtára speciális gyűjtőkörű, nyilvános szakkönyvtár, melynek gyűjtőköre átfogja a magyarországi németség teljes irodalmát, beleértve az audiovizuális médiumokat is. A könyvtár a Magyarországi Németek Házában működik, a gyűjtemény magját az országos önkormányzat könyvgyűjteménye adja.

A Magyarországon élő németség nagyobbrészt római katolikus vallású, evangélikus települések Győr-Moson-Sopron, Tolna és Baranya megyében találhatók. Elszórtan élnek református vallású németek is az országban. A hazai legnagyobb katolikus német szervezet az 1991-ben alapított Szent Gellért Katolikus Egyesület. A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa egyházzenei munkaközössége feladatának tekinti a magyarországi németek egyházzenei örökségének felélesztését és gondozását, a tárgyi emlékek gyűjtését.

A magyarországi németek kutatását a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja koordinálja, amely kutatók, szakdolgozók, oktatók számára szakmai, információs bázisként működik, tanácskozásokat, konferenciákat, kiállításokat szervez. Munkatársainak gondozásában évente több néprajzi és tanulmánysorozat jelenik meg.

A magyarországi németek közszolgáltató hetilapja a Neue Zeitung, mely hetente 16 oldal terjedelemben jelenik meg. Rendszeres melléklete a gyerekeknek szóló NZ-Junior, a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének oldalai, kéthetente olvasható a Magyarországi Német Katolikusok oldala, Ungarndeutsche Christliche Nachrichten címmel. A lapban jelenik meg évente négyszer a Magyarországi Német Iskolaegyletek „BUSCH-Trommel” című 12 oldalas hírlevele. Az NZ évente egyszer „Signale” címmel irodalmi és művészeti mellékletet jelentet meg. Az országos önkormányzat megbízásából a Neue Zeitung szerkesztőségében készül évente a kalendárium, a Deutscher Kalender.

Több országos egyesület jelentet meg újságokat, kiadványokat. Legismertebb közülük a Jakob Bleyer Közösség kiadásában megjelenő Vasárnapi Újság (Sonntagsblatt). Sok településen a helyi lap rendelkezik német nyelvű melléklettel, illetve alkalmanként jelennek meg német nyelven cikkek, hírek, többnyire a kisebbségi önkormányzatok kezdeményezésére, szerkesztésében.

A Magyar Rádió részeként, Pécsett működik a német nemzetiségi rádiós szerkesztőség. A Magyar Rádióban a németeknek napi 2 órás anyanyelvű rádióműsora volt. Az MR4-es adásait műholdról is sugározzák a nap 24 órájában, de elérhetők és letölthetők a közszolgálati rádió internetes honlapjáról is.

Pécsett készül a Magyar Televízió országos sugárzású német nemzetiségi televíziós magazinműsora az Unser Bildschirm, mely évtizedek óta folytat minőségi, igényes munkát. Az elmúlt néhány évben számos helyi kábeltelevízió is indított német nyelvű programokat.

A Magyarországi Németek Háza Budapesten, a Lendvay u. 22. alatt működik. 2011 februárjában került sor az intézmény 10 éves fennállásának megünneplésére. A házban került elhelyezésre a Neue Zeitung szerkesztősége, a Magyarországi Német Közművelődési Központ és a Magyarországi Németek Könyvtára. Az MNOÖ kulturális koncepciójában fontos helyet foglal el a német nemzetiségi közművelődés szervezése. A Német Ház és az 1999-ben vásárolt belvárosi ingatlanok működtetésére az országos önkormányzat egy korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

A MNOÖ szoros kapcsolatban áll a német nyelvű országokkal és régiókkal, az európai német kisebbségi szervezetekkel, valamint a német nyelvű országok más anyanyelvű kisebbségeivel. A magyarországi német kisebbség hivatalos képviselete is tagja a FUEV-Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen), a szervezeten belül működő német népcsoportok munkacsoportjának és a kongresszusaikon rendszeresen képviseltetik magukat.

Németország az 1987-ben aláírt, majd 1992-ben megújított Közös Nyilatkozat (Egyezmény a német kisebbség és a német nyelv támogatásáról Magyarországon) alapján rendszeresen támogatja a magyarországi németeket. A támogatások az MNOÖ-vel történő konzultáció alapján, a Goethe Intézet és a támogatást nyújtó tartományok illetékes minisztériumainak szervezésében, a Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága és a Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete koordinálásával valósulnak meg. Az Albizottság kétévente ülésezik, legutóbbi ülése 2009 októberében Budapesten volt.

A magyarországi németek támogatása állami, tartományi és alapítványi forrásból történik, kiemelten Bajorország és Baden-Württemberg tartományok, a Dunai Svábok Kulturális Alapítványa, a Külügyi Kapcsolatok Intézete, a Goethe Intézet, a Szövetségi Hivatal és a Német Akadémiai Csereszolgálat révén.